ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. Voorwaarden

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van SB Gym bv (KVK 78758270) en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen SB Gym en het lid.

1.2. SB Gym is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. SB Gym zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsnog wordt toegepast. Indien een lid een voor hem/haar nadelige wijziging niet wenst te accepteren, dan kan het lidmaatschap beëindigd worden met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door SB Gym te zijn ontvangen.

ARTIKEL 2. Vertrouwenskwesties

2.1 Seksueel misbruik, discriminatie, bedreiging, pesterijen en lichamelijke en geestelijke mishandeling zijn onacceptabel bij SB gym. Om leden te helpen die ermee te maken hebben, is er een vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Said el Badaoui is de vertrouwenspersoon binnen SB Gym.

2.2 De vertrouwenspersoon is er om te luisteren, begrip te tonen en eventueel een gepaste vorm van troost te bieden als dit nodig is. Daarnaast moet de melder zo goed mogelijk zijn/haar verhaal kunnen doen. De VCP kan dan achterhalen wat er is gebeurd, en een inschatting maken van wat de beste vervolgstappen zijn. Een melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt altijd in vertrouwelijkheid gedaan. Vertrouwelijkheid betekent niet hetzelfde als geheimhouding. Vertrouwelijkheid houdt in dat een VCP een melding van grensoverschrijdend gedrag nooit zomaar met iemand mag delen. Concrete meldingen van verregaand seksueel grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie of aanranding, moeten wel worden gemeld. Hiervoor neemt de VCP contact op met het Centrum Veilige Sport.

2.3 Ook heeft de Vechtsport Autoriteit een Handboek aanpak grensoverschrijdend gedrag geschreven. Sporters, ouders, trainers, sportschoolhouders, officials en anderen vinden hier informatie over het voorkomen van en omgaan met onacceptabel gedrag.

ARTIKEL 3. Lidmaatschap

3.1. Het lidmaatschap komt tot stand door online goedkeuring van het aanbod (zie soort lidmaatschappen).

3.2. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.

3.3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle lidmaatschapsvormen of overeenkomsten betreffende personal training, fitness en groepslessen, die tussen SB Gym en de klant worden gesloten.

3.4. Na online inschrijving ontvangt de klant een bewijs van deze inschrijving per e-mail.

3.5 Lid heeft bij online inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving aan SB Gym mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, dit zonder een boete en zonder een opgaaf van reden. Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving en/of indien er sprake is van een bedrijfslidmaatschap. Indien het lid binnen de bedenktijd (14 dagen) besluit af te zien van het lidmaatschap, is SB Gym gerechtigd om voor het aantal dagen dat het lid gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten kosten in rekening te brengen (kosten voor de dagen dat reeds gebruik kon worden gemaakt van SB Gym).

3.6. SB Gym behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

3.7. SB Gym heeft het recht om op ieder moment een identificatie van een Lid te vragen om na te gaan of de persoon een lidmaatschap heeft.

3.8. SB Gym kan in de zomerperiode en tijdens feestdagen een aangepast rooster invoeren. Dit is reeds verrekend in het lidmaatschap. SB Gym is dan ook bevoegd om de club geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. SB Gym locatie Utrcht Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot sportactiviteiten lidmaatschap (contract) tussen het lid en SB Gym SB Gym Lid Overeenkomst

ARTIKEL 4. Lidmaatschapsgelden

4.1 Het lidmaatschap dient volledig bij vooruitbetaling te worden voldaan per automatische incasso (per maand). Bij een niet tijdige betaling is de deelnemer in verzuim en is het gehele nog openstaande bedrag van zijn of haar lidmaatschap direct opeisbaar. Tevens kan direct de toegang tot SB Gym worden ontzegd. Zodra de totale achterstand betaald is kan de deelnemer weer meedoen met de lessen. Indien de deelnemer niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan is SB Gym bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

4.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de overeenkomst. Oftewel het Lid kan een aantal dagen eerder gebruik maken van de faciliteiten van SB Gym, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

4.3. Bij iedere nieuwe inschrijving worden er inschrijf- en administratiekosten verrekend. Deze worden automatisch geïncasseerd tegelijk met de eerste afschrijving van de lidmaatschapskosten.

4.4. SB Gym behoudt zich het recht voor om achterstallige betalingen te innen via SEPA automatische incasso.

ARTIKEL 5. Duur lidmaatschap, opschorting en beëindiging

5.1. Het lidmaatschap wordt afgesloten voor een vaste looptijd van telkens zes maanden en wordt automatisch verlengd (stilzwijgend) met met telkens de zelfde periode. De klant kan op ieder moment het contract opzeggen. De opzegtermijn bedraagt minimaal een kalendermaand, waarbij de looptijd van het lopende contract gerespecteerd dient te worden. De opzegging dient schriftelijk per mail of per post te worden ingediend. De klant ontvangt na afmelding een bevestigingsbericht per mail/post.

5.2. Om de goede ontvangst van de opzegbrief (per post) te waarborgen, adviseert SB Gym deze per aangetekende brief te verzenden.

5.3. SB Gym mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling: a. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan; b. als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert; c. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid; d. indien het Lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegt. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

5.4. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van SB Gym het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 3 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van SB Gym – deugdelijk bewijs.

5.5. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

5.6 Bij het uitblijven van een tijdige en volledige betaling van het afgenomen product of abonnement wordt het te vorderen bedrag direct uit handen gegeven aan ons incassobureau. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de afnemer.

ARTIKEL 6. Prijswijziging Het lidmaatschap welke de klant verschuldigd is, kan door SB Gym periodiek worden bepaald en kan worden verhoogd. De verhoging is afhankelijk van het aanbod van het aantal lessen en het aanbod omtrent de faciliteiten van SB Gym. Een eventuele prijsverhoging wordt door SB Gym vier weken voorafgaand bekend gemaakt. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de klant het recht om de lidmaatschap binnen 4 weken na de bekendmaking op te zeggen. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.

ARTIKEL 7. Aansprakelijkheid

7.1. SB Gym is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid door de medewerkers van SB Gym.

7.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch SB Gym, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club.

ARTIKEL 8. Informatieverplichting en klachten

8.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan SB Gym te worden doorgegeven.

8.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer SB Gym kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid. 8.3. In geval van klachten met betrekking tot SB Gym dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de receptionist(e) en in tweede instantie tot SB Gym, contactgegevens zijn te vinden op de website (www.sbgym.nl).

 

ARTIKEL 9. Privacy

9.1. SB Gym verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

9.2. SB Gym verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie en klachtenafhandeling, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van SB Gym en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van SB Gym.

ARTIKEL 10. clubreglement (huisregels)

10.1.Het Lid is bekend met de door SB Gym gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de receptie. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.

10.2. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

ARTIKEL 11. Slotbepalingen

11.1. Op alle door SB Gym gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

11.2. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.