ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. Voorwaarden

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van SB Gym bv (KVK 78758270) en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen SB Gym en het lid.

1.2. SB Gym is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. SB Gym zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden de volgende kalendermaand na bekendmaking in werking. Indien een lid een voor hem/haar nadelige wijziging niet wenst te accepteren, dan kan het lidmaatschap beëindigd worden met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door SB Gym te zijn ontvangen.

ARTIKEL 2. Vertrouwenskwesties

2.1 Seksueel misbruik, discriminatie, bedreiging, pesterijen en lichamelijke en geestelijke mishandeling zijn onacceptabel bij SB gym. Om leden te helpen die ermee te maken hebben, is er een vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Said el Badaoui is de vertrouwenspersoon binnen SB Gym.

2.2 De vertrouwenspersoon is er om te luisteren, begrip te tonen en eventueel een gepaste vorm van troost te bieden als dit nodig is. Daarnaast moet de melder zo goed mogelijk zijn/haar verhaal kunnen doen. De VCP kan dan achterhalen wat er is gebeurd, en een inschatting maken van wat de beste vervolgstappen zijn. Een melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt altijd in vertrouwelijkheid gedaan. Vertrouwelijkheid betekent niet hetzelfde als geheimhouding. Vertrouwelijkheid houdt in dat een VCP een melding van grensoverschrijdend gedrag nooit zomaar met iemand mag delen. Concrete meldingen van verregaand seksueel grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie of aanranding, moeten wel worden gemeld. Hiervoor neemt de VCP contact op met het Centrum Veilige Sport.

2.3 Ook heeft de Vechtsport Autoriteit een Handboek aanpak grensoverschrijdend gedrag geschreven. Sporters, ouders, trainers, sportschoolhouders, officials en anderen vinden hier informatie over het voorkomen van en omgaan met onacceptabel gedrag.

ARTIKEL 3. Lidmaatschap

3.1. Het lidmaatschap komt tot stand door online goedkeuring van het aanbod (zie soort lidmaatschappen).

3.2. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.

3.3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle lidmaatschapsvormen of overeenkomsten betreffende personal training, fitness en groepslessen, die tussen SB Gym en de klant worden gesloten.

3.4. Na online inschrijving ontvangt de klant een bewijs van deze inschrijving per e-mail.

3.5 Lid heeft bij online inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving aan SB Gym mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, dit zonder een boete en zonder een opgaaf van reden. Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving en/of indien er sprake is van een bedrijfslidmaatschap. Indien het lid binnen de bedenktijd (14 dagen) besluit af te zien van het lidmaatschap, is SB Gym gerechtigd om voor het aantal dagen dat het lid gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten kosten in rekening te brengen (kosten voor de dagen dat reeds gebruik kon worden gemaakt van SB Gym).

3.6. SB Gym behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

3.7. SB Gym heeft het recht om op ieder moment een identificatie van een Lid te vragen om na te gaan of de persoon een lidmaatschap heeft.

3.8. SB Gym kan in de zomerperiode en tijdens feestdagen een aangepast rooster invoeren. Dit is reeds verrekend in het lidmaatschap. SB Gym is dan ook bevoegd om de club geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

3.9 de Overeenkomst; SB Gym bv. en een  Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot sportactiviteiten lidmaatschap (contract) tussen het lid en SB Gym bv.

ARTIKEL 4. Lidmaatschapsgelden

4.1 Het lidmaatschap dient volledig bij vooruitbetaling te worden voldaan per automatische incasso (per maand). De automatische incasso zal tussen de 20e en 25e van de maand plaatsvinden,  voor het lidmaatschapsgeld voor de daarop volgende maand. Bij een niet tijdige betaling is de deelnemer in verzuim en is het gehele nog openstaande bedrag van zijn of haar lidmaatschap direct opeisbaar. Tevens kan direct de toegang tot SB Gym worden ontzegd. Zodra de totale achterstand betaald is kan de deelnemer weer meedoen met de lessen. Indien de deelnemer niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan is SB Gym bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

4.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de overeenkomst. Oftewel het Lid kan een aantal dagen eerder gebruik maken van de faciliteiten van SB Gym, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

4.3. Bij iedere nieuwe inschrijving worden er inschrijf- en administratiekosten verrekend. Deze worden automatisch geïncasseerd tegelijk met de eerste afschrijving van de lidmaatschapskosten.

4.4. SB Gym behoudt zich het recht voor om bij achterstallige betalingen administratiekosten van 15,00 euro in rekening te brengen en deze te innen via SEPA automatische incasso.

ARTIKEL 5. Duur lidmaatschap, opschorting en beëindiging

5.1. Het lidmaatschap wordt afgesloten voor een vaste looptijd van telkens zes of twaalf maanden en wordt automatisch verlengd (stilzwijgend) met met telkens de zelfde periode. De klant kan op ieder moment het contract opzeggen. De opzegtermijn bedraagt minimaal een kalendermaand, waarbij de looptijd van het lopende contract gerespecteerd dient te worden. De opzegging dient schriftelijk per mail of per post te worden ingediend. De klant ontvangt na afmelding een bevestigingsbericht per mail/post.

5.2. Om de goede ontvangst van de opzegbrief (per post) te waarborgen, adviseert SB Gym deze per email te verzenden en om een bevestiging te vragen.

5.3. SB Gym mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling: a. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan; b. als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert; c. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid; d. indien het Lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegt. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

5.4. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van SB Gym het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 3 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van SB Gym – deugdelijk bewijs.

5.5. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

5.6 Bij het uitblijven van een tijdige en volledige betaling van het afgenomen product of abonnement wordt het te vorderen bedrag direct uit handen gegeven aan ons incassobureau. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de afnemer.

ARTIKEL 6. Prijswijziging Het lidmaatschap welke de klant verschuldigd is, kan door SB Gym periodiek worden bepaald en kan worden verhoogd. De verhoging is afhankelijk van het aanbod van het aantal lessen en het aanbod omtrent de faciliteiten van SB Gym. Een eventuele prijsverhoging wordt door SB Gym vier weken voorafgaand bekend gemaakt. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de klant het recht om de lidmaatschap binnen 4 weken na de bekendmaking op te zeggen. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.

ARTIKEL 7. Aansprakelijkheid

7.1. SB Gym is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid door de medewerkers van SB Gym.

7.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch SB Gym, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club.

ARTIKEL 8. Informatieverplichting en klachten

8.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan SB Gym te worden doorgegeven.

8.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer SB Gym kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid. 8.3. In geval van klachten met betrekking tot SB Gym dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de receptionist(e) en in tweede instantie tot SB Gym, contactgegevens zijn te vinden op de website (www.sbgym.nl).

ARTIKEL 9. Privacy

9.1. SB Gym verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

9.2. SB Gym verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie en klachtenafhandeling, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van SB Gym en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van SB Gym.

ARTIKEL 10. clubreglement (huisregels)

10.1.Het Lid is bekend met de door SB Gym gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de receptie. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.

10.2. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

ARTIKEL 11. Slotbepalingen

11.1. Op alle door SB Gym gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

11.2. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.

 

Privacy Statement SB Gym

Over ons privacybeleid

SB Gym geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van SB Gym. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/01/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking. Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

WordPress

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress en Virtual Gym. Persoonsgegevens die u ten

behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Virtual Gymheft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Virtual Gym is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Virtual Gym maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Virtual Gym behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting

1eurohosting host WWW.SBGYM.NL

Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van 1eurohosting. 1eurohosting verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. 1eurohosting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. 1eurohosting is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Zoho . Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Virtual Gym. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Virtual Gym is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Virtual Gym gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek In voorkomende gevallen kan SB Gym op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. Recht op beperking van de verwerking U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van SB Gym. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.